• Kompetentne wsparcie

  dla przemysłu

 • Remonty maszyn

  Profesjonalny serwis

 • Ogólne warunki sprzedaży

  Ogólne warunki sprzedaży towarów i usług.

  I. ZASADY OGÓLNE.

  1. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży towarów i usług (zwane dalej „OWU”) znajdują zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży, zamiany, zlecenia, o wykonanie dzieła, a także o roboty budowlane oferowanych przez Neodynamic Sp. z o.o. z siedzibą w Tyńcu Małym (zwaną dale „Dostawcą”).
  2. OWU udostępnione są na stronie internetowej www.neodynamic.pl
  3. OWU stanowią integralną część umów, o których mowa w punkcie I.1. powyżej i obowiązują obie Strony tych umów, dopóki Strony te nie uzgodnią innych pisemnych postanowień. W razie sprzeczności pomiędzy OWU, a treścią umowy zawartej pomiędzy Dostawcą, a drugą stroną wskazanych powyżej umów (zwanym dalej „Zamawiającym”), których to sprzeczności nie da się wyeliminować w drodze interpretacji postanowień umowy i OWU, postanowienia umowy będą miały pierwszństwo.
  4. Ogólne warunki umów Zamawiającego mogą znaleźć zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszych OWU i tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone na piśmie zarówno przez Dostawcę, jak i Zamawiającego.
  5. „Przedmiotem zamówienia” w rozumieniu OWU są maszyny, urządzenia, narzędzia, części zamienne oraz jakiekolwiek inne rzeczy ruchome, jak również usługi, które zostały bądź mają zostać dostarczone/wykonane/świadczone przez Dostawcę, w związku z prowadzoną przez Dostawcę działalnością gospodarczą, na podstawie zawartej przez Dostawcę umowy cywilnoprawnej.
  6. Opisy oferowanych przez Dostawcę towarów i usług (obejmujące przede wszystkim ich specyfikację techniczną i charakterystykę) zawarte w rysunkach, katalogach, broszurach, czy innych dokumentach Dostawcy pozostają dla niego wiążące w razie zawarcia umowy tylko wówczas, gdy dokumenty takie zostały wyraźnie wskazane w treści zawartej pomiędzy Stronami umowy.
  7. Wszelkie znajdujące się na stronie internetowej www.neodynamic.pl ., jak również dystrybuowane przez Dostawcę w inny sposób, skierowane czy to do ogółu, czy do poszczególnych osób ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje dotyczące oferowanych przez Dostawcę towarów i usług, nie stanowią oferty w rozumieniu postanowień kodeksu cywilnego i powinny być traktowane jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy.

  II. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ PRZEZ DOSTAWCĘ.

  1. W celu zawarcia umowy Zamawiający składa Dostawcy pisemne zamówienie wskazujące towary lub usługi, jakie Zamawiający zamierza uzyskać od Dostawcy.
  2. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia przez Dostawcę, co następuje w drodze pisemnego potwierdzenia zamówienia zawierającego ostateczne warunki handlowe umowy.
  3. Obie Strony obowiązuje, pod rygorem nieważności, pisemna forma wszelkich uzgodnień.
  4. Dokumenty na podstawie, których dochodzi do zawarcia umowy (zamówienie i jego potwierdzenie, bądź umowa) powinny być dostarczone pomiędzy Stronami osobiście, pocztą, faksem lub innymi środkami komunikacji elektronicznej w formie niebudzącej zastrzeże, co do oryginalności dokumentów i gwarantującej brak możliwości dokonania zmian ich treści przez osoby trzecie.
  5. Umowy muszą być podpisane bądź wystawione przez przedstawicieli Stron upoważnionych do ich reprezentacji na dzień zawarcia.
  6. Obie Strony zobowiązane są do ścisłej współpracy w trakcie realizacji umowy.
  7. Dostawca realizuje swoje zobowiązanie wobec Zamawiającego za umownie ustaloną cenę bądź wynagrodzenie.
  8. Zamówienie składane przez Zamawiającego przyjmowane jest do realizacji na podstawie pisemnego zamówienia złożonego Dostawcy.
  9. Oświadczenie Dostawcy o przyjęciu zamówienia z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień nie zmieniających istoty treści zamówienia poczytuje się za jego przyjęcie z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w oświadczeniu.
  10. Poza uregulowaniami zawartymi w ogólnych warunkach sprzedaży, Dostawca dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów kooperacyjnych i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podawania przyczyny.
  11. Wobec braku odmiennych zastrzeżeń w treści umowy, zamówienia bądź oświadczenia o przyjęciu zamówienia ceny produktów/usług nie zawierają podatku od wartości dodanej VAT, kosztów dostawy do Zamawiającego oraz innych usług dodatkowych. Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. pakowanie, cięcie, przeładunek, cło i inne opłaty oaz podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Zamawiającego.
  12. Dostawca zastrzega sobie margines dokładności realizacji zamówienia rzędu plus/minus 5%, w przypadku, kiedy przedmiotem zamówienia jest towar świadczony ilościowo według jednostek sprzedaży (np. mb., m2, szt., kg).
  13. Zamawiający jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość materiału określona w jego zamówieniu lub umowie odpowiadała jego potrzebom.
  14. Jeśli zamówienie nie określa zgodności przedmiotu zamówienia z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości przedmiotu zamówienia, przedmiot zamówienia będzie dostarczony jako zwyczajny towar handlowy lub zwyczajna usługa handlowa, bez odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe.
  15. Stosowne atesty i certyfikaty dołącza się, jeśli wymóg ten zostanie zaznaczony w zamówieniu lub umowie. Dostawca jest odpowiedzialny za to, czy załączone dokumenty dotyczą dostarczonego towaru (usługi), nie weryfikuje natomiast informacji w nich zawartych.
  16. Podawane przez Dostawcę terminy świadczenia przedmiotu umowy mają charakter informacyjny. Niedotrzymanie terminu świadczenia przedmiotu umowy przez Dostawcę uprawnia Zamawiającego do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie w sytuacji, gdy Dostawca pomimo pisemnego wyznaczenia przez siebie terminu dodatkowego (który nie może być krótszy od 7 dni roboczych) nadal nie zrealizuje przedmiotu zamówienia, chyba, że zachodzą okoliczności o których mowa w pkt. 17.
  17. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od woli stron (tj. np. nieterminowa dostawa przez poddostawcę, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy firmy, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, niedobory materiałowe i surowcow,etc.). O zaistnieniu przeszkody jak i o jej ustaniu Dostawca niezwłocznie informuje Zamawiającego.
  18. Zamawiający zobowiązany jest do przyjęcia towaru lub usługi niezwłocznie po powiadomieniu o ich dostępności przez Dostawcę. W przypadku zaistnienia zwłoki w odbiorze Zamawiający może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Dostawcy praw. Każda dostawa częściowa stanowi odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Dostawcę.
  19. W przypadku wycofania zamówienia w całości lub częściowo Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Dostawcę związanych z realizacją tego zamówienia na podstawie wystawionej przez Dostawcę faktury obciążającej zamawiającego tymi kosztami.
  20. W przypadku, gdy Zamawiający decyduje się korzystać z dostawy przedmiotu zamówienia realizowanej środkami transportu aranżowanymi przez Dostawcę obowiązują następujące wzajemne uregulowania: a) Zamawiający zapewnia wszelkie niezbędne środki umożliwiające sprawny rozładunek samochodu. Za nieuzasadniony przestój u Zamawiającego, Dostawca może obciążyć Go kosztami, jakie poniósł w związku z tym przestojem;  b) Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany czasu i terminu dostawy, jeżeli wystąpią niedogodności, na które Dostawca nie miał wpływu, o których mowa w pkt. 17. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności Zamawiającemu nie przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji.
  21. Ryzyko dostawy przedmiotu zamówienia przechodzi na Zamawiającego w chwili przekazania go upoważnionemu do odbioru przedstawicielowi Zamawiającego, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień, które winny znaleźć stosowne postanowienia w specyfikacji ze strony Zamawiającego dostawa odbywa się wedle uznania Dostawcy i bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu przesłan sposobu przesłania towaru.
  22. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą wydania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem wydania zwanym „WZ”
  23. Dostawca przyjmuje do realizacji jedynie zamówienia, których jednorazowa wartość przekracza 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) netto. Zamówienia opiewające na kwotę niższą uznawane są w myśl ogólnych warunków sprzedaży za niezłożone.
  24. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadku nieprzekazania przez Zamawiającego, bądź przekazania przez niego błędnych/niekompletnych informacji dotyczących zamówienia, których znajomość jest konieczna do jego wykonania. W przypadku, gdy przekazane przez Zamawiającego informacje są niekompletne lub błędne, o czym Dostawca mimo dołożenia należytej staranności nie mógł wiedzieć, Zamawiającemu nie przysługują roszczenia dotyczące niezgodności sprzedanych towarów lub usług z umową.

  III. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO I DOSTAWCY.

  1. Zamawiający jest zobowiązany do zbadania przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.
  2. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie do zgłoszenia w formie pisemnej ewentualnych wad jakościowych przedmiotu zamówienia, nie później jednakże niż w terminie 7 dni roboczych po jego otrzymaniu. Do zachowania terminów, zawiadomienie o wadach towaru sprzedanego lub wykonanej usłudze należy wysłać przed upływem tego terminu e-mailem bądź listem poleconym na adres Dostawcy.
  3. Dostawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Zamawiający wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia, przedstawienia mu oferty, dostarczenia dokumentu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia lub dokumentu wydania przedmiotu zamówienia.
  4. W przypadku wykrycia wad, o których mowa w pkt. 2, Dostawca zobowiązuje się wymienić przedmiot zamówienia na wolny od wad lub wadę usunąć. W takich przypadkach wymiana przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie, o ile towar wolny od wad dostępny jest w magazynach Dostawcy. W przeciwnym razie wymiana zostanie dokonana w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia wady. W przypadku nie dostarczenia w wyżej wymienionych terminach towaru wolnego od wad, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dot. realizacji jego zamówienia. Zamawiający, który pomimo ujawnionych wad akceptuje towar jako spełniający jego wymagania może zażądać obniżenia ceny.
  5. Dostawca może odmówić usunięcia wady, gdyby wymagało to nadmiernych kosztów. Za nadmierne koszty rozumie się koszty przewyższające wartość przedmiotu zamówienia.
  6. Jeżeli spośród towarów, stanowiących przedmiot zamówienia, tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Zamawiającego do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy dot. realizacji jego zamówienia ogranicza się do towarów wadliwych.
  7. Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru Zamawiający odstępuje od umowy dot. realizacji jego zamówienia albo żąda dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast towaru wadliwego, nie może on odesłać towaru bez uprzedniego porozumienia się z Dostawcą.
  8. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku licząc od dnia, kiedy towar został wydany Zamawiającemu.
  9. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności za zrealizowane przez Dostawcę świadczenia.
  10. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta.
  11. Warunkiem przyjęcia zwrotów towarów, które zostały zakwestionowane przez Zamawiającego i uznane przez Dostawcę jest to, by były one nieuszkodzone, nieprzetworzone w procesach produkcyjnych Zamawiającego oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w atestach.
   W przypadku towarów pakowanych fabrycznie muszą one być w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.
  12. Wykluczone są roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego dot. realizacji jego zamówienia, wynikające z wad, szkód powstałych w skutek podjęcia działań niedozwolonych przez Zamawiającego.
  13. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji dotyczących dalszego przetwarzania towarów (instrukcje produkcji), montażu, uruchomienia i obsługi (instrukcja obsługi), przekazanych przez Dostawcę wraz z dostarczonym towarem lub zrealizowaną usługą. Odpowiedzialność Dostawcy jest wyłączona w przypadku nieprzestrzegania przez Zamawiającego tych instrukcji lub nie spełnienia przez Zamawiającego określonych prawnie warunków dopuszczenia towaru do eksploatacji bądź do obrotu.
  14. Faktury wystawione przez Dostawcę są płatne bez jakichkolwiek odliczeń w terminie wskazanym na fakturze licząc od daty ich wystawienia.
  15. W przypadku opóźnienia płatności Dostawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę.
  16. W przypadku zwłoki w płatnościach ze strony Zamawiającego lub innych jego działań na szkodę Dostawcy, Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia przedmiotu zamówienia do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody mającej wpływ na realizację uzgodnionego świadczenia.
  17. W wypadku zamówienia towaru lub usługi, a następnie odstąpienia od ich zakupu (np. poprzez anulowanie zamówienia), Dostawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 25% wartości niezrealizowanego zamówienia. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Nabywcę dotyczace tego zamówienia zaliczane są w poczet ww.kary umownej.
  18. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający jak również w przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Dostawcy – w wysokości 25 % wartości netto zamówienia (umowy). Kara umowna płatna będzie na pierwsze pisemne żądanie Dostawcy.
  19. Dostawca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, o których mowa w pkt III ust. 17 i pkt III ust. 19, na zasadach ogólnych.
  20. W razie zwłoki w ustalonym terminie płatności przekraczającej 30 dni, Dostawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy oraz prawo żądania zwrotu dostarczonego towaru.
  21. Dostawca ma prawo, także w trakcie realizacji umowy, do wprowadzenia w razie konieczności zmian do specyfikacji towarów lub usług, pod warunkiem, że modyfikacje takie nie zmienią podstawowego charakteru i bezpieczeństwa towarów i usług.

  IV. GWARANCJA.

  1. Dostawca może udzielić Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia.
  2. W przypadku udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia, wobec braku odmiennych zastrzeżeń w treści umowy, zamówienia bądź oświadczenia o przyjęciu zamówienia, okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Dostawcę wynosi: a) w zakresie produkcyjnie nowych przedmiotów zamówienia - 12 miesięcy; b) na inne przedmioty zamówienia (tj. towary lub produkty remontowane/naprawiane) niż opisane w literze poprzedzającej - 6 miesięcy; i jest liczony od dnia, w którym Dostawca dostarczył Zamawiającemu przedmiot zamówienia. Powyżej wskazane okresy gwarancji mogą odbiegać od okresów gwarancji udzielonych przez Producenta przedmiotu zamówienia.
  3. Gwarancja nie obejmuje części przedmiotu zamówienia, zużytych w sposób naturalny w czasie normalnej eksploatacji oraz uszkodzeń mechanicznych i innych spowodowanych niezgodną z instrukcją obsługi eksploatacją przedmiotu zamówienia.
  4. Dostawca zobowiązany jest do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Zamawiającego w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
  5. Zamawiający zapłaci na rzecz dostawcy karę umowną w wysokości 1,50zł netto/km (jeden złotych 50/100 gr netto za 1 km); 120 zł netto/h pracy każdego pracownika (sto dwadzieścia złotych netto) za każdorazowe nieuzasadnione zgłoszenie roszczeń gwarancyjnych, o których mowa w pkt 1-4. Przez nieuzasadnione zgłoszenie strony rozumieją sytuacje zgłoszenia roszczenia przez Zamawiającego wobec Dostawcy do usunięcia wad przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdy za zgłaszane wady Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności i nie jest obowiązany do ich usunięcia.
  6. Wyłącza się rękojmie za wady fizyczne towarów przewidzianą przez Kodeks Cywilny.

  V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON.

  1. Jeżeli Zamawiający nie akceptuje OWU zobowiązany jest do odstąpienia od umowy na piśmie.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy Strona z przyczyny, której nastąpiło odstąpienie zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 20% wartości netto towarów lub usług, których dotyczyło odstąpienie.
  3. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Dostawcy związana z wykonaniem umowy, ze wszystkich tytułów jest ograniczona do wartości wynagrodzenia umownego netto.
  4. Dostawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody rzeczywiste poniesione przez Zamawiającego w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Dostawcę. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że wyłączona jest odpowiedzialność Dostawcy z tytułu jakiejkolwiek utraty zysku, straty produkcyjnej lub straty w korzystaniu, utraty umów, klientów, zatrzymania produkcji oraz jakichkolwiek innych utraconych korzyści.

  VI. KLAUZULA POUFNOŚCI.

  1. Każda ze stron zobowiązuje się traktować jako poufne wszelkie informacje pozyskane w wyniku negocjacji i podpisania umowy, które dotyczą dla przykładu: spraw technicznych, produkcyjnych, biznesowych, finansowych, operacyjnych, administracyjnych, marketingowych oraz know-how.
  2. Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153 poz. 1503 z późn.zm.) w zakresie zachowania informacji poufnych, a w szczególności do zachowania w tajemnicy informacji objętych Tajemnicą przedsiębiorstwa, które zostały im powierzone przez drugą Stronę lub powzięte w związku z realizacją umowy, przetwarzania udostępnionych informacji wyłącznie w celu, w jakim zostały im powierzone, ich ochrony przed niepowołanym dostępem lub utratą oraz nieprzekazywania oraz nieujawniania takich informacji jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej zgody drugiej Strony, wyrażonej w formie pisemnej.
  3. Strony uzgadniają również, że w razie występowania przez którąkolwiek z nich w stosunku do innych osób zaangażowanych lub związanych z realizacją umowy lub jakichkolwiek osób trzecich w tym również w charakterze pełnomocnika Strony, informacje objęte Tajemnicą przedsiębiorstwa będą przekazywane takim osobom trzecim wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody drugiej Strony.
  4. Strony ustalają, iż informacje objęte Tajemnicą przedsiębiorstwa i zobowiązanie do zachowania w poufności nie obejmują: a) informacji, które są powszechnie znane, b) informacji, które znane były Stronie przed ich ujawnieniem przez drugą Stronę, c) informacji uzyskanych od osób trzecich, które miały prawo ich posiadania i ujawnienia oraz informacji wynikających z przetworzenia tych informacji, z tym zastrzeżeniem jednak, że nie stały się one znane w wyniku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
  5. Strony uzgadniają również, że odpowiednia Strona będzie zwolniona z obowiązku zachowania w poufności informacji objętych Tajemnicą przedsiębiorstwa w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  6. W każdym takim przypadku Strona dokonująca ujawnienia będzie zobowiązana do: a) natychmiastowego poinformowania drugiej Strony o obowiązku ujawnienia informacji objętych Tajemnicą przedsiębiorstwa, na rzecz osób, co do których ujawnienie ma nastąpić lub nastąpiło,b) ujawnienia tylko takiej części informacji objętych Tajemnicą przedsiębiorstwa, jaka jest wymagana przez prawo,c) podjęcia wszelkich możliwych działań celem zapewnienia, iż ujawnione informacje objęte Tajemnicą przedsiębiorstwa będą traktowane w sposób poufny i wykorzystywane tylko dla celów, uzasadniających ich ujawnienie.
  7. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za zachowanie obowiązku poufności wobec informacji poufnych przez swoich pracowników, konsultantów oraz współpracowników i zobowiązana jest do zapewnienia przestrzegania przez takie osoby obowiązku poufności.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

  1. Strona, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wskutek zaistnienia okoliczności siły wyższej powinna w ciągu 3 dni roboczych zawiadomić drugą Stronę o takim fakcie. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, których strona nie była w stanie przewidzieć ani uniknąć a w szczególności wojna, zamieszki, pożar, powódź, trzęsienie ziemi lub inne zdarzenia losowe, a także akty władzy publicznej, ogólnokrajowe lub strajki branżowe. Druga Strona powinna być również poinformowana o ustaniu okoliczności uważanych za siłę wyższą. Jeżeli wymienione okoliczności trwają dłużej niż 1 miesiąc, Strony powinny wspólnie zadecydować o dalszym wykonywaniu zamówienia (umowy).
  2. Dostawca ma prawo potrącić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wszelkie należności przysługujące mu od Zamawiającego, w tym również kary umowne określone niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży. Dostawca uprawniony będzie do dokonania takiego potrącenia przed upływem terminów do zapłaty na podstawie jednostronnego oświadczenia woli.
  3. Wszelkie spory związane z wykonaniem umów rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Dostawcy.
  4. Obie Strony zobowiązują się, że w przypadku gdy którakolwiek z części umowy zostanie uznana za nieważną lub wadliwą prawnie pozostała część niniejszej umowy pozostaje w mocy, w szczególności zaś postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności Stron. Jednocześnie Strony przystąpią do rozmów w celu zastąpienia takich nieważnych lub prawnie wadliwych postanowień nowymi postanowieniami, które w najpełniejszy sposób wyrażać będą intencje Stron.
  5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego OWU oraz umowy, której są integralną częścią zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  6. Niniejsze ogólne warunki zamówień obowiązują od 01.01.2018r.

   

  NEODYNAMIC Sp. z o.o. ul. Krótka 4, Tyniec Maly, 55-040 Kobierzyce | tel. +48 71 707 31 80, 48 71 707 32 92, fax.+48 71 750 31 30 | biuro@neodynamic.pl
  © 2014 NEODYNAMIC.pl