• Kompetentne wsparcie

  dla przemysłu

 • Remonty maszyn

  Profesjonalny serwis

 • Informacje dotyczące danych osobowych

  INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH


  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Neodynamic Sp. z o.o. z siedzibą w Tyńcu Małym przy ul. Krótkiej 4, 55 – 040 Kobierzyce email: biuro@neodynamic.pl, tel. 71 707 31 80

  Podstawy przetwarzania danych osobowych.

  Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WEL 119 z 4.05.2016 r.) w celu wykonania zawartej z Państwem umowy. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji zawartej z Państwem umowy. Z uwagi na powyższe są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji zawartej umowy.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z odrębnymi przepisami, a także przez okres niezbędny dla wykazania sposobu realizacji umowy w związku z ewentualnym postępowaniem sądowym lub administracyjnym.

  Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

  Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych poza teren Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej.

  Prawa osoby, której dane dotyczą:

  W związku z podaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
  1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3) prawo do ich usunięcia, w przypadku uznania, że nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe,
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy je usunęli, gdyż są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych,
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6) prawo do przenoszenia danych, a zatem otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadających się do odczytu dane osobowe Państwa dotyczące, które uzyskaliśmy na podstawie zawartej umowy. Równocześnie mogą Państwo żądać przesłanie tych danych innemu podmiotowi,
  7) prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) w przypadku uznania, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem,
  8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – w przypadku, gdy przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody.

  Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem danych za pośrednictwem adresu email: biuro@neodynamic.pl

  Udostępnienie danych:

  Państwa dane osobowe będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim takim, jak: firmy windykacyjne, kancelarie prawne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. informatyczne) oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.

  NEODYNAMIC Sp. z o.o. ul. Krótka 4, Tyniec Maly, 55-040 Kobierzyce | tel. +48 71 707 31 80, 48 71 707 32 92, fax.+48 71 750 31 30 | biuro@neodynamic.pl
  © 2014 NEODYNAMIC.pl