• Kompetentne wsparcie

  dla przemysłu

 • Remonty maszyn

  Profesjonalny serwis

 • Wszystko dla maszyn

  USZCZELKI.CO

 • Ogólne warunki zakupów


  Ogólne warunki zakupu towarów i realizacji zamówień
  zwane w dalszej części „ogólnymi warunkami zamówień”


  I. ZASADY OGÓLNE
  1. W odniesieniu do zakupów oraz zamówień dokonywanych przez firmę Neodynamic Sp. z o.o. z siedzibą w Tyńcu Małym, zwaną dalej Zamawiającym, obowiązują wyłącznie niniejsze ogólne warunki zamówień, które udostępnione są na stronie internetowej www.neodynamic.pl. Niniejsze postanowienia stanowią integralną część umów cywilnoprawnych zawartych przez Neodynamic Sp. z o.o. z innymi przedsiębiorcami (zwanymi dalej Dostawcami) w zakresie prowadzonej przez Neodynamic Sp. z o.o. działalności gospodarczej, w szczególności: umów sprzedaży, umów zamiany, umów dostawy, umów zlecenie, umów o wykonanie dzieła, umów o roboty budowlane.
  2. Postanowienia odmienne od warunków określonych w ogólnych warunkach zamówień bądź też uregulowań ustawowych, w szczególności zawarte w warunkach sprzedaży Dostawcy, są dla Zamawiającego wiążące tylko wtedy, gdy zostaną przez niego pisemnie potwierdzone zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki.
  3. Wolny od zastrzeżeń zakup lub zamówienie nie oznaczają uznania przez Zamawiającego odmiennych postanowień umownych.
  4. „Przedmiotem zamówienia” w rozumieniu ogólnych warunków zamówień są maszyny, urządzenia, narzędzia, części zamienne oraz jakiekolwiek inne rzeczy ruchome, jak również usługi, które zostały bądź mają zostać dostarczone/wykonane na rzecz Zamawiającego bądź też przez niego nabyte, w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością gospodarczą, na podstawie zawartej przez Zamawiającego umowy cywilnoprawnej (w szczególności umowy sprzedaży, umowy zamiany, umowy o dzieło, umowy zlecenie, umowy dostawy, umowy o roboty budowlane) z osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą.
  5. Ilekroć w ogólnych warunkach zamówień mowa o „Dostawcy”, należy przez to rozumieć stronę stosunku cywilnoprawnego zawartego z Zamawiającym, w tym w szczególności umowy sprzedaży, umowy zamiany, umowy o dzieło, umowy zlecenie, umowy dostawy, umowy o wykonanie dzieła, umowy o roboty budowlane, która zobowiązała się do świadczenia przedmiotu zamówienia na rzecz Zamawiającego.


  II. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ PRZEZ DOSTAWCĘ
  1. Dostawca realizuje swoje zobowiązanie wobec Zamawiającego na podstawie przedstawionej i zaakceptowanej przez niego oferty za umownie ustaloną zryczałtowaną cenę bądź wynagrodzenie.
  2. W ofercie Dostawcy musi zostać zawarty okres ważności oferty. Jeżeli okres ważności oferty nie zostanie określony przez Dostawcę, oferta jest ważna przez okres sześciu miesięcy od daty złożenia oferty.
  3. Wobec braku odmiennych zastrzeżeń w treści umowy, ofert, zamówienia bądź oświadczenia o przyjęciu zamówienia (oferty), cena (wynagrodzenie z tytułu wykonania) przedmiotu zamówienia zawiera podatek od wartości dodanej VAT, koszty dostawy do Zamawiającego oraz inne usługi i koszty dodatkowe.
  4. W zakresie zamówień dotyczących świadczenia usług na rzecz Zamawiającego, w przypadku, jeżeli wynagrodzenie Dostawcy ustalane jest w oparciu o czas pracy Dostawcy, Dostawca przed zawarciem umowy zobligowany jest do przedłożenia Zamawiającemu informacji na temat całkowitego planowanego czasu pracy wraz z ustalonym maksymalnym i nieprzekraczalnym limitem godzin prac zadeklarowanym przez Dostawcę na poczet konkretnego zamówienia. Dostawca zobligowany jest ponadto do wskazania metody obliczenia kosztów i stawek, na podstawie których obliczone zostanie jego wynagrodzenie. W takim wypadku wynagrodzenie Dostawcy nie może być wyższe niż wynagrodzenie ustalone na podstawie maksymalnego i nieprzekraczalnego limitu godzin prac, zadeklarowanego przez Dostawcę.
  5. W przypadku nie przedłożenia przez Dostawcę informacji wskazanych w punkcie poprzedzającym najpóźniej w momencie zawarcia umowy z Zamawiającym, wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, zostanie ustalona na podstawie zwykłego wynagrodzenia za dzieło danego rodzaju (art. 628 § 1 zd. 2 Kodeksu Cywilnego). Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do innych rodzajów umów, w szczególności do umowy zlecenie, umowy o roboty budowlane oraz umowy dostawy.
  6. Dostawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie wskazanym w zamówieniu. Jeżeli zaś termin dostawy nie został sprecyzowany w zamówieniu bądź umowie, Dostawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie na pisemne wezwanie Zamawiającego.
  7. Dostawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia posiadać będzie uzgodnione wcześniej z Zamawiającym cechy (parametry) i, że będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, a także, iż jego dokumentacja techniczna będzie sporządzona zgodnie z obowiązującymi normami.
  8. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą wydania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w miejscu przez niego wskazanym.
  9. W przypadku niewystarczających dla realizacji zamówienia (umowy) danych technicznych wskazanych przez Zamawiającego, dotyczących przedmiotu zamówienia, Dostawca zobowiązany jest skontaktować się niezwłocznie z Zamawiającym celem ustalenia przedmiotowych danych.
  10. W sytuacji, gdy realizacja świadczenia przez Dostawcę, zgodnie z treścią zamówienia bądź zawartej umowy, trwać ma ponad jeden miesiąc, dostawca powinien regularnie, tj., co najmniej raz na 2 tygodnie informować o aktualnym stanie i zaawansowaniu realizacji umowy.
  11. Wszelkie okoliczności, które utrudniają bądź opóźniają wykonanie zamówienia (umowy) przez Dostawcę muszą być niezwłocznie zgłaszane Zamawiającemu. W przypadku zgłoszenia przez Dostawcę opóźnienia wykonania umowy, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy Dostawcy w terminie 7 dni od uzyskania informacji o okolicznościach skutkujących utrudnieniem bądź opóźnieniem wykonania umowy. O zachowaniu wskazanego w zdaniu poprzednim terminu decyduje data wysłania wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Dostawcy bądź też data nadania przesyłki w placówce pocztowego operatora publicznego.
  12. Wraz z przedmiotem zamówienia Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów (niezależnie od dokumentów do celów rozliczeń pomiędzy stronami): kompletna dokumentacja techniczna niezbędna do właściwego montażu przedmiotu zamówienia na miejscu użytkowania i poprawnego rozruchu, działania i obsługi, zawierająca między innymi rysunki konstrukcyjne oraz rysunki montażowe wraz z niezbędnymi szczegółami dotyczącymi części mechanicznej, kontrolno-pomiarowej, elektrycznej etc., atesty materiałowe, certyfikaty analiz, prób i dopuszczeni wymagane przez przepisy prawa obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej oraz w Unii Europejskiej, instrukcje DTR, instrukcje prawidłowego magazynowania i przechowywania przedmiotu zamówienia.
  13. Wszelkie dokumenty i dane dostarczone przez Zamawiającego na rzecz Dostawcy związane z wykonaniem zamówienia (umowy) – w szczególności rysunki, formy, modele, obliczenia, próbki, pozostają wyłączną własnością Zamawiającego.
  14. W przypadku dostaw krajowych, Dostawca zobowiązany jest dołączyć do przesyłki specyfikację dostarczanego przedmiotu zamówienia oraz kopię faktury. W przypadku dostaw międzynarodowych, Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia również dokument umożliwiający zastosowanie preferencyjnych lub obniżonych stawek celnych. W każdym przypadku Dostawca zobowiązany jest dołączyć do przesyłki certyfikat jakości przedmiotu zamówienia.
  15. O ile nie postanowiono inaczej, płatności będą dokonywane w ciągu 30 dni po dacie odbioru faktury wraz potwierdzeniem wydania towaru lub odbioru usług oraz wszelkimi wymaganymi przez Zamawiającego i przepisy obowiązującego prawa dokumentami, w szczególności atestami, certyfikatami, znakami etc., ale nie wcześniej niż 30 dni po dacie otrzymania kompletnego przedmiotu umowy bez jakichkolwiek wad.


  III. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO I DOSTAWCY
  1. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia odpowiadającego wymogom określonym w zamówieniu przez Zamawiającego.
  2. Dostawca gwarantuje, iż dostarczony przedmiot zamówienia jest wolny od jakichkolwiek wad, które zmniejszałyby jego wartość lub użyteczność ze względu na cel wynikający z zamówienia (umowy) lub przeznaczenia przedmiotu zamówienia.
  3. Dostawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia wyłącznie za pomocą odpowiednich i sprawdzonych materiałów, spełniających wszelkie wymagania stawiane przez prawo powszechnie obowiązujące oraz normy techniczne.
  4. Przed dostawą przedmiotu zamówienia, Dostawca zobowiązany jest sprawdzić dostarczany przedmiot zamówienia pod względem jego kompletności oraz właściwej jakości, zgodnymi ze złożonym zamówieniem.
  5. Przedmiot zamówienia, dostarczany Zamawiającemu powinien być odpowiednio zabezpieczony w czasie jego transportu. Powinien on ponadto posiadać dowód dostawy zawierający numer zamówienia oraz dane osoby składającej zamówienie.
  6. Dostawca zobowiązuje się, iż przedmiot zamówienia, dostarczany Zamawiającemu, posiadać będzie wystawiony przez wykonawcę wewnętrzny certyfikat jakości – kartę kontrolno-pomiarową podpisaną przez kontrolera jakości.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do analizy jakości otrzymanego przedmiotu zamówienia, pod kątem jego zgodności z zamówieniem, specyfikacją oraz certyfikatem jakości Dostawcy. Jeżeli wynik analizy przedmiotu zamówienia przeprowadzonej przez Zamawiającego wykaże niezgodność cech przedmiotu zamówienia z zamówieniem, specyfikacją lub certyfikatem jakości Dostawcy, Zamawiający w ciągu 14 dni od daty otrzymania przedmiotu umowy, poinformuje Dostawcę o tym fakcie.
  8. W przypadku stwierdzenia wadliwości przedmiotu zamówienia (w tym niezgodności przedmiotu zamówienia z treścią zamówienia, specyfikacją lub certyfikatem jakości Dostawcy), Zamawiający ma prawo do żądania obniżenia ceny bądź wynagrodzenia, odstąpienia od umowy z winy Dostawcy bądź żądania, aby wadliwy przedmiot zamówienia został wymieniony przez Dostawcę na przedmiot zamówienia nie posiadający wad.
  9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia, który nie odpowiada treści zamówienia bądź specyfikacji jak również dostarczonego Zamawiającemu bez zachowania wymagań, o których mowa w pkt III ust. 5 oraz w pkt II ust. 14 ogólnych warunków zamówień.
  10. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości netto przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia (termin dostarczenia ustalony na podstawie treści zamówienia, otrzymanej oferty bądź treści umowy), przy czym Dostawca pozostaje w opóźnieniu również w sytuacji odmowy przyjęcia towaru przez Zamawiającego, opisanej w ustępie poprzedzającym, do czasu wykonania skutecznego dostarczenia przedmiotu zamówienia.
  11. W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z treścią zamówienia, specyfikacją lub certyfikatem jakości Dostawcy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości netto przedmiotu zamówienia za każdy dzień począwszy od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności (o czym Dostawca zostanie poinformowany niezwłocznie drogą elektroniczną, telefoniczną, faxem lub listem poleconym), do dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zamówienia, specyfikacją lub certyfikatem jakości Dostawcy.
  12. Jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny, wysokość kary wskazanej w ust. 11 i 12 będzie liczona proporcjonalnie na podstawie stosunku wartości części przedmiotu zamówienia niezgodnego z treścią zamówienia, specyfikacją lub certyfikatem jakości Dostawcy bądź nie dostarczonego w terminie Zamawiającemu do wartości całego przedmiotu zamówienia.
  13. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Dostawca jak również w przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 20 % wartości netto zamówienia (umowy). W razie opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia, Dostawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości netto zamówienia (umowy) za każdy dzień opóźnienia, jednakże w łącznej wysokości nie przekraczającej 30% wartości netto zamówienia (umowy). Kara umowna płatna będzie na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.


  IV. GWARANCJA
  1. Dostawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także, jeżeli wynika to z umowy, zostanie zamontowany/zainstalowany zgodnie z obowiązującymi w RP przepisami, przepisami BHP i Ppoż., Polskimi Normami i przepisami UDT/PED/TDT oraz normami obowiązującymi w Unii Europejskiej.
  2. Dostawca gwarantuje, że nie istnieją żadne obowiązujące patenty lub inne prawa własności przemysłowej, prawa autorskie i inne prawa pokrewne oraz „know how” osób trzecich, które mogłyby być naruszone przez Zamawiającego na skutek korzystania lub rozporządzania przedmiotem zamówienia.
  3. Dostawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres wskazany w zamówieniu. W przypadku, gdyby okres gwarancji na materiał był dłuższy niż dwa lata, strony przedłużają termin dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia wydania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
  4. Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszystkie wady materiałowo-produkcyjne dotyczące dostarczonego przedmiotu zamówienia.
  5. Dostawca zobowiązuje się wykonać naprawy gwarancyjnie nieodpłatnie jak również ponieść wszelkie koszty dojazdów do siedziby Zamawiającego oraz inne koszty dodatkowe związane z wykonywanymi naprawami gwarancyjnymi.
  6. Dostawca zobowiązany jest do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania reklamacji. Nie udzielenie odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie będzie traktowane jako uznanie reklamacji.


  V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Strona, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wskutek zaistnienia okoliczności siły wyższej powinna w ciągu 3 dni roboczych zawiadomić drugą Stronę o takim fakcie. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, których strona nie była w stanie przewidzieć ani uniknąć a w szczególności wojna, zamieszki, pożar, powódź, trzęsienie ziemi lub inne zdarzenia losowe, a także akty władzy publicznej, ogólnokrajowe lub strajki branżowe. Druga Strona powinna być również poinformowana o ustaniu okoliczności uważanych za siłę wyższą. Jeżeli wymienione okoliczności trwają dłużej niż 1 miesiąc, Strony powinny wspólnie zadecydować o dalszym wykonywaniu zamówienia (umowy).
  2. Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia umownego lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wszelkie należności przysługujące mu od Dostawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz nieusunięcia wad i usterek w okresie gwarancji, w tym również kary umowne. Zamawiający uprawniony będzie do dokonania takiego potrącenia przed upływem terminów do zapłaty na podstawie jednostronnego oświadczenia woli.
  3. Wszelkie informacje handlowe i techniczne uzyskane przez Dostawcę w związku z wykonywaniem zamówienia (umowy), Dostawca zobowiązany jest traktować jako poufne, to znaczy takie, które nie mogą być ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ani wykorzystywane do jakiegokolwiek innego celu niż wykonanie zamówienia (umowy). Obowiązek zachowania poufności trwa również po wykonaniu zamówienia (umowy). W przypadku naruszenia przez Dostawcę obowiązku zachowania poufności Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Dostawcy.
  4. Wszelkie spory związane z wykonaniem umów, o których mowa w pkt I ust. 1 ogólnych warunków zamówień rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
  5. Niniejsze ogólne warunki zamówień obowiązują od 01 lipca 2015 r.

  NEODYNAMIC Sp. z o.o. ul. Krótka 4, Tyniec Maly, 55-040 Kobierzyce | tel. +48 71 707 31 80, 48 71 707 32 92, fax.+48 71 750 31 30 | biuro@neodynamic.pl
  © 2014 NEODYNAMIC.pl