• Kompetentne wsparcie

  dla przemysłu

 • Remonty maszyn

  Profesjonalny serwis

 • Wszystko dla maszyn

  USZCZELKI.CO

 • Ogólne warunki sprzedaży


  Ogólne warunki sprzedaży towarów i usług
  zwane w dalszej części „ogólnymi warunkami sprzedaży”


  I. ZASADY OGÓLNE
  1. W odniesieniu do sprzedaży towarów oraz realizacji usług przez Neodynamic Sp. z o.o. z siedzibą w Tyńcu Małym, zwaną dalej Dostawcą, obowiązują wyłącznie niniejsze ogólne warunki zamówień, które udostępnione są na stronie internetowej www.neodynamic.pl. Niniejsze postanowienia stanowią integralną część umów cywilnoprawnych zawartych przez Neodynamic Sp. z o.o. z innymi przedsiębiorcami (zwanymi dalej Zamawiającymi) w zakresie prowadzonej przez Neodynamic Sp. z o.o. działalności gospodarczej, w szczególności: umów sprzedaży, umów zamiany, umów dostawy, umów zlecenie, umów o wykonanie dzieła, umów o roboty budowlane.
  2. Postanowienia odmienne od warunków określonych w ogólnych warunkach zamówień bądź też uregulowań ustawowych, w szczególności zawarte w warunkach sprzedaży Zamawiającego, są dla Dostawcy wiążące tylko wtedy, gdy zostaną przez niego pisemnie potwierdzone zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki.
  3. Wolna od zastrzeżeń sprzedaż towaru lub realizacja usługi przez Dostawcę nie oznaczają uznania przez Zamawiającego odmiennych postanowień umownych.
  4. „Przedmiotem zamówienia” w rozumieniu ogólnych warunków sprzedaży są maszyny, urządzenia, narzędzia, części zamienne oraz jakiekolwiek inne rzeczy ruchome, jak również usługi, które zostały bądź mają zostać dostarczone/wykonane/świadczone przez Dostawcę, w związku z prowadzoną przez Dostawcę działalnością gospodarczą, na podstawie zawartej przez Dostawcę umowy cywilnoprawnej (w szczególności umowy sprzedaży, umowy zamiany, umowy o dzieło, umowy zlecenie, umowy dostawy, umowy o roboty budowlane) z osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą.
  5. Ilekroć w ogólnych warunkach zamówień mowa o „Zamawiającym”, należy przez to rozumieć stronę stosunku cywilnoprawnego zawartego z Dostawcą, w tym w szczególności umowy sprzedaży, umowy zamiany, umowy zlecenie, umowy dostawy, umowy o wykonanie dzieła, umowy o roboty budowlane, na rzecz której Dostawca zobowiązał się do świadczenia przedmiotu zamówienia.


  II. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ PRZEZ DOSTAWCĘ
  1. Dostawca realizuje swoje zobowiązanie wobec Zamawiającego za umownie ustaloną cenę bądź wynagrodzenie.
  2. Zamówienie składane przez Zamawiającego przyjmowane jest do realizacji na podstawie pisemnego zamówienia złożonego Dostawcy. Dostawca dopuszcza możliwość przyjęcia zamówienia w dowolnej formie, które jednak wymaga oświadczenia Dostawcy o jego przyjęciu.
  3. Oświadczenie Dostawcy o przyjęciu zamówienia z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień nie zmieniających istoty treści zamówienia poczytuje się za jego przyjęcie z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w oświadczeniu.
  4. Wszelkie zmiany warunków umowy lub odrębne ustne uzgodnienia wymagają pod rygorem nieważności potwierdzenia przez Dostawcę w postaci pisemnej i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji.
  5. Obowiązujące u Zamawiającego warunki realizacji umów o odmiennej treści nie są akceptowane przez Dostawcę, chyba że Dostawca złoży Zamawiającemu stosowne oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności stanowiące o akceptacji warunków realizacji umów obowiązujących u Zamawiającego przez Dostawcę.
  6. Poza uregulowaniami zawartymi w ogólnych warunkach sprzedaży, Dostawca dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów kooperacyjnych i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podawania przyczyny.
  7. Wobec braku odmiennych zastrzeżeń w treści umowy, zamówienia bądź oświadczenia o przyjęciu zamówienia cena zamówionego produktu bądź też wynagrodzenie z tytułu umówionej usługi nie zawierają podatku od wartości dodanej VAT, kosztów dostawy do Zamawiającego oraz innych usług dodatkowych. Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. pakowanie, cięcie, przeładunek, cło i inne opłaty oaz podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Zamawiającego.
  8. Dostawca zastrzega sobie margines dokładności realizacji zamówienia rzędu plus/minus 5%, w przypadku, kiedy przedmiotem zamówienia jest towar świadczony ilościowo według jednostek sprzedaży (np. mb., m2, szt., kg).
  9. Zamawiający jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość materiału określona w jego zamówieniu lub umowie odpowiadała jego potrzebom.
  10. Jeśli zamówienie nie określa zgodności przedmiotu zamówienia z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości przedmiotu zamówienia, przedmiot zamówienia będzie dostarczony jako zwyczajny towar handlowy lub zwyczajna usługa handlowa, bez odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe.
  11. Stosowne atesty i certyfikaty dołącza się, jeśli wymóg ten zostanie zaznaczony w zamówieniu lub umowie. Dostawca jest odpowiedzialny za to, czy załączone dokumenty dotyczą dostarczonego towaru (usługi), nie weryfikuje natomiast informacji w nich zawartych, które są od niego niezależne.
  12. Podawane przez Dostawcę terminy świadczenia przedmiotu umowy mają charakter informacyjny. Niedotrzymanie terminu świadczenia przedmiotu umowy przez Dostawcę uprawnia Zamawiającego do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie w sytuacji kiedy Dostawca pomimo pisemnego wyznaczenia przez siebie terminu dodatkowego (który nie może być krótszy od 7 dni roboczych) nadal nie zrealizuje przedmiotu zamówienia, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w punkcie II ust. 13.
  13. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od woli stron tj. np. nieterminowa dostawa przez poddostawcę, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy firmy, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, niedobory materiałowe i surowcowe. O zaistnieniu przeszkody jak i o jej ustaniu Dostawca niezwłocznie informuje Zamawiającego.
  14. Zamawiający zobowiązany jest do przyjęcia towaru lub usługi niezwłocznie po powiadomieniu o ich dostępności przez Dostawcę. W przypadku zaistnienia zwłoki w odbiorze Zamawiający może
  zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Dostawcy praw. Każda dostawa częściowa stanowi odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Dostawcę.
  15. W przypadku wycofania zamówienia w całości lub częściowo Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Dostawcę związanych z realizacją tego zamówienia.
  16. W przypadku, gdy Zamawiający decyduje się korzystać z dostawy przedmiotu zamówienia realizowanej środkami transportu aranżowanymi przez Dostawcę obowiązują następujące wzajemne uregulowania:
  a) Zamawiający zapewnia wszelkie niezbędne środki umożliwiające sprawny rozładunek samochodu. Za nieuzasadniony przestój u Zamawiającego, Dostawca może obciążyć Go kosztami, jakie poniósł w związku z tym przestojem,
  b) Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany czasu i terminu dostawy, jeżeli wystąpią niedogodności, na które Dostawca nie miał wpływu, o których mowa w pkt. II ust. 13. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności Zamawiający nie będzie zgłaszał żadnych reklamacji związanych z opóźnieniem świadczenia Dostawcy.
  17. Ryzyko dostawy przedmiotu zamówienia przechodzi na Zamawiającego w chwili przekazania go upoważnionemu do odbioru przedstawicielowi Zamawiającego, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień, które winny znaleźć stosowne postanowienia w specyfikacji ze strony Zamawiającego dostawa odbywa się wedle uznania Dostawcy i bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu przesłania towaru.
  18. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą wydania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.
  19. Dostawca przyjmuje do realizacji jedynie zamówienia, których jednorazowa wartość przekracza 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) netto. Zamówienia opiewające na kwotę niższą niż wskazana w zdaniu poprzedzającym uznawane są w myśl ogólnych warunków sprzedaży za niezłożone.


  III. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO I DOSTAWCY
  1. Zamawiający jest zobowiązany do zbadania przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.
  2. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie do zgłoszenia w formie pisemnej ewentualnych wad jakościowych przedmiotu zamówienia, nie później jednakże niż w terminie 7 dni roboczych po jego otrzymaniu. Do zachowania terminów, zawiadomienie o wadach towaru sprzedanego lub wykonanej usłudze należy wysłać przed upływem tego terminu e-mailem bądź listem poleconym na adres Dostawcy.
  3. Dostawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Zamawiający wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia, przedstawienia mu oferty, dostarczenia dokumentu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia lub dokumentu wydania przedmiotu zamówienia.
  4. W przypadku wykrycia wad, o których mowa w pkt. III ust. 2, Dostawca zobowiązuje się wymienić przedmiot zamówienia na wolny od wad lub wadę usunąć. W takich przypadkach wymiana przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie, o ile towar wolny od wad dostępny jest w magazynach Dostawcy. W przeciwnym razie wymiana zostanie dokonana w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia wady. W przypadku nie dostarczenia w wyżej wymienionych terminach towaru wolnego od wad, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dot. realizacji jego zamówienia. Zamawiający, który pomimo ujawnionych wad akceptuje towar jako spełniający jego wymagania może zażądać obniżenia ceny.
  5. Dostawca może odmówić usunięcia wady, gdyby wymagało to nadmiernych kosztów. Za nadmierne koszty rozumie się koszty przewyższające wartość przedmiotu zamówienia.
  6. Jeżeli spośród towarów, stanowiących przedmiot zamówienia, tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Zamawiającego do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy dot. realizacji jego zamówienia ogranicza się do towarów wadliwych.
  7. Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru Zamawiający odstępuje od umowy dot. realizacji jego zamówienia albo żąda dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast towaru wadliwego, nie może on odesłać towaru bez uprzedniego porozumienia się z Dostawcą.
  8. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku licząc od dnia, kiedy towar został wydany Zamawiającemu.
  9. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności za zrealizowane przez Dostawcę świadczenia.
  10. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta.
  11. Warunkiem przyjęcia zwrotów towarów, które zostały zakwestionowane przez Zamawiającego i uznane przez Dostawcę jest to, by były one nieuszkodzone, nieprzetworzone w procesach produkcyjnych Zamawiającego oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w atestach. W przypadku towarów pakowanych fabrycznie muszą one być w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.
  12. Wykluczone są roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego dot. realizacji jego zamówienia, wynikające z wad, szkód powstałych w skutek podjęcia działań niedozwolonych przez Zamawiającego.
  13. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji dotyczących dalszego przetwarzania towarów (instrukcje produkcji), montażu, uruchomienia i obsługi (instrukcja obsługi), przekazanych przez Dostawcę wraz z dostarczonym towarem lub zrealizowaną usługą. Odpowiedzialność Dostawcy jest wyłączona w przypadku nieprzestrzegania przez Zamawiającego tych instrukcji lub nie spełnienia przez Zamawiającego określonych prawnie warunków dopuszczenia towaru do eksploatacji bądź do obrotu.
  14. Faktury wystawione przez Dostawcę są płatne bez jakichkolwiek odliczeń w terminie wskazanym na fakturze licząc od daty ich wystawienia.
  15. W przypadku opóźnienia płatności Dostawca naliczy, o ile nie powstaną po jego stronie wyższe koszty, odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności określony na fakturze.
  16. W przypadku zwłoki w płatności ze strony Zamawiającego lub innych jego działań na szkodę Dostawcy, Dostawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia przedmiotu zamówienia do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody mającej wpływ na realizację uzgodnionego świadczenia.
  17. W wypadku zamówienia towaru lub usługi, a następnie odstąpienia od ich zakupu (np. poprzez anulowanie zamówienia), Dostawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 25% wartości niezrealizowanego zamówienia. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Nabywcę dot. tego zamówienia zaliczane są w poczet ww. kary umownej.
  18. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający jak również w przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Dostawcy – w wysokości 25 % wartości netto zamówienia (umowy). Kara umowna płatna będzie na pierwsze pisemne żądanie Dostawcy.
  19. Dostawca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, o których mowa w pkt III ust. 17 i pkt III ust. 19, na zasadach ogólnych.
  20. W razie zwłoki w ustalonym terminie płatności przekraczającej 30 dni, Dostawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy oraz prawo żądania zwrotu dostarczonego towaru.


  IV. GWARANCJA
  1. Dostawca może udzielić Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia.
  2. W przypadku udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia, wobec braku odmiennych zastrzeżeń w treści umowy, zamówienia bądź oświadczenia o przyjęciu zamówienia, okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Dostawcę wynosi:
  a) w zakresie produkcyjnie nowych przedmiotów zamówienia - 12 miesięcy;
  b) na inne przedmioty zamówienia (tj. towary lub produkty remontowane/naprawiane) niż opisane w literze poprzedzającej - 6 miesięcy; i jest liczony od dnia, w którym Dostawca dostarczył Zamawiającemu przedmiot zamówienia. Powyżej wskazane okresy gwarancji mogą odbiegać od okresów gwarancji udzielonych przez Producenta przedmiotu zamówienia.
  3. Gwarancja nie obejmuje części przedmiotu zamówienia, zużytych w sposób naturalny w czasie normalnej eksploatacji oraz uszkodzeń mechanicznych i innych spowodowanych niezgodną z instrukcją obsługi eksploatacją przedmiotu zamówienia.
  4. Dostawca zobowiązany jest do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
  5. Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości xxx zł/netto/roboczogodzina/osobę oraz xxx zł/netto za każdy dojazd (słownie: ……………) za każdorazowe nieuzasadnione zgłoszenie roszczeń gwarancyjnych, o których mowa w pkt IV ust 1-4. Przez nieuzasadnione zgłoszenie strony rozumieją sytuacje zgłoszenia roszczenia przez Zamawiającego wobec Dostawcy do usunięcia wad przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdy za zgłaszane wady Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności i nie jest obowiązany do ich usunięcia.


  V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Strona, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wskutek zaistnienia okoliczności siły wyższej powinna w ciągu 3 dni roboczych zawiadomić drugą Stronę o takim fakcie. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, których strona nie była w stanie przewidzieć ani uniknąć a w szczególności wojna, zamieszki, pożar, powódź, trzęsienie ziemi lub inne zdarzenia losowe, a także akty władzy publicznej, ogólnokrajowe lub strajki branżowe. Druga Strona powinna być również poinformowana o ustaniu okoliczności uważanych za siłę wyższą. Jeżeli wymienione okoliczności trwają dłużej niż 1 miesiąc, Strony powinny wspólnie zadecydować o dalszym wykonywaniu zamówienia (umowy).
  2. Dostawca ma prawo potrącić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wszelkie należności przysługujące mu od Zamawiającego, w tym również kary umowne określone niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży. Dostawca uprawniony będzie do dokonania takiego potrącenia przed upływem terminów do zapłaty na podstawie jednostronnego oświadczenia woli.
  3. Wszelkie informacje handlowe i techniczne uzyskane przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem zamówienia (umowy), Zamawiający zobowiązany jest traktować jako poufne, to znaczy takie, które nie mogą być ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy ani wykorzystywane do jakiegokolwiek innego celu niż wykonanie zamówienia (umowy). Obowiązek zachowania poufności trwa również po wykonaniu zamówienia (umowy). W przypadku naruszenia przez Zamawiającego obowiązku zachowania poufności Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Dostawcy.
  4. Wszelkie spory związane z wykonaniem umów, o których mowa w pkt I ust. 1-5 ogólnych warunków sprzedaży rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Dostawcy.
  5. Niniejsze ogólne warunki zamówień obowiązują od 01 lipca 2015 r.

  NEODYNAMIC Sp. z o.o. ul. Krótka 4, Tyniec Maly, 55-040 Kobierzyce | tel. +48 71 707 31 80, 48 71 707 32 92, fax.+48 71 750 31 30 | biuro@neodynamic.pl
  © 2014 NEODYNAMIC.pl